Metody pomiaru indukcyjności

Pobierz

Indukcyjność to zdolność cewki do zatrzymywania przepływu przez nią prądu elektrycznego.. (0)Metody pomiarowe klasyfikuje się według różnych kryteriów.. Pomiar częstotliwości oscylacji w układzie z cewką L1.. a) Schemat układu pomiarowego.. Wyniki pomiarów zapisujemy w tabeli.. Zestawić układ pomiarowy b).. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i .1.. Posiadam zmierzoną rezystancję cewek L1= 127Ω L2= 341.3Ω.. To w 1 klasie każą wam dobierać metodę pomiarową?. Pomiar indukcyjności strona 2 z 9 Cewka 2 (z rdzeniem ze szczeliną) f Hz .Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru oporności, indukcyjności i pojemności jest metoda mostkowa.. Do tej pory obliczyłem Impedancję Z ze wzoru: Z=U/J wyrażoną w Ω.. Jeden z nich wykorzystuje fakt, że w obwodzie LC częstotliwość rezonansowa zależy od badanej indukcyjności L. Taki obwód rezonansowy jest częścią generatora i pomiar indukcyjności opiera się na pomiarze częstotliwości wytwarzanych drgań.. Cewki L1 i L2 były zasilane z autotransformatora.. Zestawić układ pomiarowy a).. należy mierzyć metodami rezonansowymi.May 12, 2021 Lx1 = .H Lx2 = .H d) Pomiar indukcyjno ści mostkiem RLC.. 85% Elementy R, L, C w obwodzie prądu sinusoidalnego.. POMIAR R, L, C.. Pomiar rezystancji cewek metodą techniczną.. Przebieg ćwiczenia 1.. Dane znamionowe Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia zapoznać się i odnotować w protokoleSprawozdanie - pomiar indukcyjności..

Pojęcie indukcyjności.

Strumień skojarzony z cewką w środowiskach o stałej przenikalności magnetycznej jest proporcjonalny do wywołującego go prądu.. Odczytane wskazania zanotować w tabeli a).. Przepływ prądu przemiennego przez kondensator, pojemność kondensatora, reaktancjaPomiary wykonałem na dwóch poniższych cewkach, L1=30mH, L2=100mH: Rys. 2.. Do obwodu były wpięte szeregowo .Pomiar indukcyjności cewek prostymi narzędziami Metodą techniczną: Potrzebujesz omomierza, voltomierza AC i amperomierza AC.. Zmierzona częstotliwość oscylacji w układzie z cewką L1: Rys. 3.. Polecane teksty: 84% Pomiar rezystancji.. 86% Dwójniki idealne | szeregowe | równoległe.. Rozładować kondensator, a następnie zmierzyć jego pojemność narzędziem DMM.. 15 Metody pomiarowe.. Uwagi i wnioski a)Porównać wyniki otrzymane metodą techniczną i bezpośrednią , uzasadnić ewentualne rożnice.. Treść ćwiczenia 1.. Opracowanie pomiarów.. Wstęp.. Dokonujemy pomiaru rezystancji uzwojeń cewek L 1, L 2, szeregowo połączonych L 1 i L 2 oraz równolegle połączonych L 1 i L 2 omomierzem cyfrowym (analogowym), mostkiem technicznym Wheatstone'a (Thomsona) lub metodą techniczną.. Tabela pomiarowa Za pomocą rezystora suwakowego Rp nastawić trzy różne wartości napięć U, odczytać wartość prądu I oraz obliczyć z prawa Ohma rezystancję R. Pomiary wykonać dla dwóch cewek indukcyjnych.Za pomocą analizatorów można także mierzyć dobroć cewek używając do pomiaru wysokiej jakości kondensatorów..

Pomiary indukcyjności i pojemności.

Pomiar rezystancji za pomocą megaomomierza induktorowego (induktora) 1.2.. Metody mostkoweA.. Metodą 3-decybelową można to zrobić na piechotę odczytując za pomocą znaczników szerokość pasma.Sprawa dość podstawowa: wybór metody pomiaru zależy też od tego, co.. 6.1.Narysuj schemat i zestaw układ do pomiaru indukcyjności metodą techniczną 2. dokonaj pomiarów pr ądu dla trzech cewek przy trzech ró żnych warto ściach napi ęcia 3.. W cewce prąd zmienny wytwarza w otaczającej przestrzeni strumień magnetyczny .. Wybierz rezystor 100 omów z rezystancją 1%.. Metoda techniczna.. 88% Badania szeregowego i równoległego obwodu.. Następnie obliczamy wartość indukcyjności z podanego wyżej wzoru:Poznanie metody technicznej wyznaczania indukcyjności.. Rezystancja cewki L 1 ΩPOMIAR INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ CEWEK 1.. Dokonaj oblicze ń indukcyjno ści badanych cewek oraz ich impedancji posługuj ąc si ę wzorem: 4.. Rezystancję graniczną obliczasz z wzoru: √ (Ra•Rv) czyli rezystancja amperomierza razy rezystancja woltomierza pod pierwiastkiem.. Na podstawie wyników z tabeli a) i b) wykonać wykresy wektorowe napięć i trójkątów oporów.. WYBRANE WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Pomiarjest to czynność porównywania wartości danej wielkości mierzonej z pewną wartością wielkości tego samego rodzaju przyjętą za jednostkę miary.Jan 26, 2021POMIAR INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI METODĄ TECHNICZNĄ PYTANIA KONTROLNE 1..

Metoda bezpośrednia pomiaru rezystancji.

Mierzysz to napięcie 4.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.. Dla cewki o zwojach można to zapisać następująco.Metody pomiaru elementów RLC oraz dwójników impedancyjnych powinny umożliwiać wyznaczenie schematu zastępczego, który najlepiej charakteryzuje badany obiekt.. Pomiar indukcyjności metodą techniczną.. a) Wyznaczy ć warto ści zmierzonych indukcyjno ści badanych elementów b) Porówna ć wyniki pomiarów tych samych warto ści ró żnymi metodami.Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z bezpośrednimi i pośrednimi metodami pomiaru na przykładzie wyznaczania indukcyjności cewki oraz pomiarów rezystancji.. Odmianami takiej metody zajmiemy się przy innej okazji.Badanie indukcyjności metodą rezonansową Zestaw pomiarowy W skład zestawu pomiarowego wchodzą: narzędzie Bode Analyser (Bode), rezystor - opornik precyzyjny 10 ± 1%, kondensator 1 F, badane cewki.. b) Tabela pomiarowa Za pomocą rezystora suwakowego Rp nastawić trzy różne wartości napięć U, odczytać wartość prądu I oraz obliczyć z prawa Ohma rezystancję R. Pomiary wykonać dla dwóch cewek indukcyjnych.. Mostkiem nazywamy w ogólnym przypadku układ elektryczny, przedstawiony schematycznie na rys.1, gdzie symbolami Z1, Z2, ….Z5oznaczone elementy o określonej impedancji [1]..

Pomiar indukcyjności metodą techniczną.

Przepływ prądu stałego przez cewkę, rezystancja cewki 2.. I. tak na przykład indukcyjności stosowane w obwodach rezonansowych.. Jak mierzyć indukcyjność Wideo: 3 sposoby pomiaru indukcyjności.. Cewka 1 (z rdzeniem bez szczeliny) f Hz P W U V I A Z R X L Q — L H .. Cewki wykorzystywane podczas pomiaru.. b)Porównać wyniki otrzymane przy pomiarach cewki z rdzeniem i bez rdzenia i uzasadnić je.. c)Porównać wyniki otrzymane z obliczeń.c) Pomiar indukcyjno ści metod ą porównawcz ą: Pomiarów dokonujemy w układzie pomiarowym z rys. 7. zamierzasz z tymi indukcyjnościami robić.. dlatego częściej stosuje się w układach wzorcowe kondensatory i rezystory niż indukcyjności.Pomiar składowych impedancji poprzez pomiar U i I oraz kąta przesunięcia .POMIAR INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ CEWEK Pomiar rezystancji cewek metodą techniczną.. Indukcyjności należy mierzyć.. Metoda mostkowa, przy użyciu technicznego mostka Wheatstone'a.. Mierysz prąd płynący przez cewkę 5.Ćwiczenia z elektrotechniki.. zdecydowanie w warunkach takich, w jakich docelowo będą pracować.. Schemat układu pomiarowego.. Wzór jest ok. bigbpl Poziom 7 Autor tematu Pomocny post?. I tu jeszcze zależy na jakiej częstotliwości dokonujesz pomiar.. Indukcyjność zazwyczaj mierzy się w układzie z poprawnie mierzonym napięciem.. Rezystancję graniczną obliczasz z wzoru: √(Ra•Rv) czyli rezystancja amperomierza.Mam do wykonania sprawozdanie z ćwiczenia "Pomiar indukcyjności metodą techniczną" lecz mam problem z pewnymi obliczeniami.. Nieźle.. Schemat pomiarowy.. Zawartość:.. Najczęściej dzieli się je ze względu na sposób: .. napięcia, prądu i czasu, pomiar indukcyjności cewki przez pomiar napięcia i natężeniaprąduprzy przepływieprądustałegoi przemiennego.. Pomiarów i oblicze ń dokona ć w pozycji przeł ącznika 1 i 2 5.Indukcyjność zazwyczaj mierzy się w układzie z poprawnie mierzonym napięciem.. Metoda mostkowa, przy użyciu technicznego mostka Thomsona.. Odczytane wskazania zanotować w tabeli b).. Mostek, dla którego spełniony jest warunek Z1Z4= Z2Z3 (1)Pomiar indukcyjności metodą techniczną.. Mierzysz rezystancję cewki omomierzem 2. zasilasz cewkę napięciem przemiennym 3.. Przepływ prądu przemiennego przez cewkę, rola rdzenia w cewce, indukcyjność cewki, impedancja cewki 3.. Wykonujemy pomiary mostkiem.. Dobroć powinna być mierzona na częstotliwości, na której cewka będzie pracowała.. 2.82% Przyrządy pomiarowe - Przetworniki.. Cewka induktora.. Kroki.. Napisze ci jakie są pytania na tej instrukcji od pytania 7.. Metoda pośrednia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt