Kryteria oceny opowiadania klasa 6

Pobierz

Czytanie utworów literackich.. Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu 1 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.Kryteria oceny opowiadania twórczego [klasy IV - VI] Kryteria oceny opowiadania twórczego (zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów 1p.. KRYTERIA OCENY RECYTACJI WIERSZAJzyk poki | Myłli i sśowa | Klasa 7 Szko a podstawowa ATOR: Joanna Gaweś 2 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017 CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, treść • zgodność z tematem • przedstawienie obu postaci • zestawienie wyglądu zewnętrznego bohaterówKryteriaPunktacja.. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania ustne - twórcze i odtwórcze) - czytanie: - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowaKlasy IV-VI 1.. Zastosowanie słownictwa opisującego zewnętrzne i wewnętrzne przejawy uczuć (co najmniej 3 przykłady) 0 - 1p.. Klasy VII i VIII 1.. Modeluje głos (zabarwienie uczuciowe głosu).. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,6 i więcej błędów - 0p.. Zgodność pracy z tematem.. Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIEKRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV - VI W UJĘCIU KRYTERIALNYM Zasady ogólne 1..

OPOWIADANIE TWÓRCZE - kryteria oceny 1.

Bardzo dobrze zna symbole narodowe Bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na ternie szkoły i poza szkołą.pisemną - w klasie I, II, III wyrażoną stopniem (od 1 do 6 wpisaną do dziennika lekcyjnego), werbalną - ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia.8, 7 punktów - ocena dobra 6, 5 punktów - ocena dostateczna 4, 3 punkty - ocena dopuszczająca Od 3 punktów - ocena niedostateczna 3.Prace grupowe (punktacja zależna od rodzaju projektu, pracy grupowej) 1.Realizacja przewidzianego tematu.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat rozprawki; SprawozdanieKRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM (NP.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. - celujący 16 - 15p.. Kryteria oceny opowiadania ustnego [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1p.- kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów - realizacja określonych projektów - kryteria podawane po realizacji projektu, uwzględniające zasady ustalone przed jego realizacją - ocena realizacji zadań w grupie - kryteria oceny współpracy w grupie 3..

a) Zasady ocenianiaOPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.

4.1 Evolution plus 3 KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu.. Do ocen w stopniu może być dołączony komentarz słowny.. 3.Współpraca w grupie, podział zadań.Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej KLASA I Edukacja polonistyczna Umiejętności wykraczające ocena: wspaniale "6" Czytanie: Umie cicho przeczytać i rozumie czytany tekst, czyta z odpowiednią intonacją.. Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżnia się .rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu wskazuje tytuł, podtytuł, motto, puentę, punkt kulminacyjny zna cechy komiksu, piosenki odróżnia dramat od innych rodzajów literackich, wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog (w tym monolog wewnętrzny) i dialog; zna podziałKryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8..

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

3.Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.•przynajmniej 2 oceny ze sprawdzianów gramatycznych, •przynajmniej 4 oceny z prac domowych (stylistycznych, z nauki o języku, wiedzy o literaturze, analizie tekstów literackich), •przynajmniej 2 oceny z dyktand.. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I.. 17) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia.. Stosuje bogate słownictwo ( pisze swoimi słowami1.. Zachowuje chronologię zdarzeń ( opowiada zgodnie z tekstem).. Dyskretnie i funkcjonalnie używa pozagłosowych środków ekspresji (naturalna mimika, zasadne gesty, brak ruchu - nogi, ręce).. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). Skala ocen - celujący (6) - bardzo dobry (5) - dobry plus (4+) - dobry (4)- mówienie - kryteria oceny opowiadania ustnego - czytanie: - kryteria oceny czytania głośnego - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa .. 2-3 bł.1p.). Zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce.. Uwaga: Jeśli w kategoriach 1. i/lub 2. uczeń otrzyma 0p., nie ocenia się pozostałych kategorii.. Rozwinięcie tematu 2.. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. - dopuszczający 4 - 0p.6.. Kryteria obejmują zakres ocen 2-5.. IX Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] 1p..

Podręcznik do biologii dla klasy ...Ocena Kryteria oceny 6 Jest bardzo aktywny.

- bardzo dobry 14 - 13p.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. Pisanie: Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje teks, potrafi w kilku zdaniach6) stopień niedostateczny - 1 Dopuszczone są "+" i "-".. - dostateczny 7 - 5p.. I II III Zgodność pracy z tematem Rozwinięcie tematu Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń IV .SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI (umiejętności ucznia - absolwenta drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.. Wzbogaca narrację np. elementami opisu.. Posiada szeroką wiedzę o środowisku społecznym.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Uczeń: 9) charakteryzuje […] bohaterów w czytanych utworach.. Realizacja tematu wypowiedzi 2 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.. Realizacja tematu wypowiedzi:2 punkty - wypowiedź zgodna z formą wskazaną w poleceniu (opowiadanie twórcze); poleceniu (spotkanie bohatera zawiera wszystkie elementy określone w. Zemstyz innym bohaterem literackim, przedstawienie najśmieszniejszej sytuacji); w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.. Przedstawienie postaci (co najmniej trzy informacje) 0 - 1p.. Poprawnie rozkłada akcent logiczny (zdaniowy).. X Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu] .WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY 6 Opracowano na podstawie programu nauczania biologii w szkole podstawowej oraz podręcznika Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej o numerze ewidencyjnym MEN: 844/2/2019 Wymagane podręczniki i zeszyty ćwiczeń: Stawarz J., Puls życia.. 2.Planowanie i organizacja pracy grupowej.. Uczeń: 6) przeprowadza wnioskowanie […].. 2.klasa 6: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 6. klasa 7: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 7. klasa 8: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 8.Uczniowie otrzymują oceny cyfrowe w skali od 1 do 6, które odpowiadają określonemu poziomowi umiejętności i wiadomości ucznia.. OPOWIADANIE) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.Kryteria oceny opisu przeżyć wewnętrznych Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1.. - dobry 12 - 8p.. CelującyKRYTERIA OCENY LISTU Realizacja tematu (0-4 p.). Prace pisemne są oceniane w systemie punktowym przeliczane na oceny: 100% - 6 99% - 90% - 5 89% - 75% - 4 74% - 50% - 3 0-3 Kompozycja (0-4 p.). Zawsze przestrzega praw i obowiązków ucznia.. Oceniane są również: •kartkówki, •odpowiedzi ustne, •ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualne i w grupie),Zachowuje formę opowiadania ( prowadzi konsekwentnie narrację trzecioosobową, przedstawia zdarzenia w układzie przyczynowo - skutkowym.. 15) objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach.. Jeśli praca jest krótsza niż wymagano, nie ocenia się kategorii 6., 7. i 8.. Elementy retoryki.. Zastosowanie słownictwa nazywającego uczucia (co najmniej 3 przykłady) 0 - 2p.. TEMAT (0 - 9)*..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt