Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Pobierz

NAZWA ZADANIA: Remont budynku - należącego do Zamawiającego, Pawilonu nr 4 przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie - w zakresie malowania wnętrz: parter, I piętro i II piętro .. 1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych: - budowa i rozbiórka rusztowań zewnętrznych, - niezbędne roboty rozbiórkowe .SZZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Strona 1 z 34 Załącznik nr 8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-1 PRAE ROZIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWZE I ZIEMNE Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemneSTWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ..

Sprz ęt do wykonania robót.

Zakres specyfikacji Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.. 1.2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są opracowaniami zawierającymi w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych obejmujących; remont łazienki na I piętrz e budynku internatu remont sanitariatu na I piętrz e budynku internatuSpecyfikacja techniczna wymagana przy udzielaniu zamówień publicznych w gospodarce rynkowej stanowi nieodzowną część umowy o roboty budowlane, z reguły opracowywaną przez inwestora (zamawiającego).. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALOWANIE STACJI ROZDZIELCZYCH KOD CPV 45315700-5kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu kod CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw kod CPV 37.53.52.00-9 Wyposa żenie placów zabaw Brzozów, maj 2018 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHPrzedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych - "Wymiana wykładzin podłogowych PCV na drogach ewakuacyjnych (biegi klatek schodowych, korytarze) na trudno zapalne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29"..

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod:45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 45442300 Roboty w zakresie ochrony powierzchni Wykonywanie epoksydowej posadzki chemoodpornej żywicami epoksydowymi ASODUR-GBM i ASODUR-B351 Spis treści 1.i odbioru ścian murowanych wykonanych z elementów silikatowych H+H przewidzianych do wykonania robót budowlanych.. 1.2 Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1.Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicz- nych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót których przedmiotem w całości lub części jest czyszczenia elewacji Oznacza to, że osoba sporządzającaAug 10, 2021Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych przewidzianych przy przebudowie istniejącej klatki schodowej 1.1..

Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) s ą wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru robót budowlanych .

Jasło"OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.. - wibromłot elektryczny z nasadk ą do zabijania uziomów.. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt.. WSTĘP 1.1.. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00 - Wymagania ogólne, str. 3 - 4 2.. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określony został w Rozporządzeniu Ministra .wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach budowy budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka, Szadek 1.2.. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej.Ninja Zone - Park do Street Workoutu - Dzielnica Wesoła - MBO 2022 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE I WYPOSA ŻENIE KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj ątkiem dróg KOD CPV 37440000-4 Dostawa i monta ż siłowni plenerowych KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie .specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych docieplenie Ścian zewnĘtrznych i kolorystyka elewacji budynku administracyjnego urzĘdu miasta i powiatu hrubieszowskiego w hrubieszowie przy ul. mjr h. dobrzaŃskiego 1, 22-500 hrubieszÓw specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych4 days ago3.2..

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje si ę u życie nast ępuj ącego sprz ętu: - samochód dostawczy do 0,9 t. - spawarka transformatorowa do 500A.

Zakres prac obejmuje: Wyniesienie mebli i sprzętuSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.08.00.00 POSADZKI Nazwa obiektu: Przebudowa dachu i poddasza Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku-Zdroju Adres obiektu: Busko-Zdrój ,uJ.Objazdowa 11 ,dz.Nr 1 Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku-Zdroju UI.Objazdowa 11 28-100 Busko-Zdrój .szczegÓŁowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych temat : remont nawierzchni parkingu przy budynku puw w rzeszowie ul. miedziana 4a obiekt : parking inwestor : podkarpacki urz Ąd wojewÓdzki 35-959 rzeszÓw, ul. grunwaldzka 15 zawarto ŚĆ :1.. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : SST-01 CPV 45111000-8 Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe, str 5-5 SST-02 CPV 45261211-6 Roboty betonowe i żelbetowe, str. 6-10SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .. Specyfikacja techniczna szczegółowa (SST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy .. wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),SEKO spec OWEOB Promocja Sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt