Arkusz obserwacji lekcji przez studenta

Pobierz

Dobór metody nauczania 5.. UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ średnia pkt.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. Rodzaj obserwacji: obserwacja koleżeńska, doradczo - doskonaląca: wsparcie nauczyciela w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia Stopień realizacji zadań przez nauczyciela na lekcji /zajęciach praktycznych : WSKAŹNIKI REFLEKSJE OBSERWUJĄCEGO 1.. Data .Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej konspekt narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów częstotliwość i formy oceniania planowanie celów operacyjnych przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania dostosowanie form pracy do możliwości uczniów odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieAby diagnoza była w pełni dokładna nauczyciel powinien stosować narzędzie porządkujące jego wiedzę, takim może być karta obserwacji osiągnięć ucznia.. Dzielenie się doświadczeniemARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / " " lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęć Uzasadnia potrzebę opanowania wiadomości lub zdobytych umiejętnościPracując wiele lat w szkole wielokrotnie spotykałam się z pojęciem obserwacji lekcji.. Sposoby motywowania dzieci do pracy na zajęciach stosowane przez nauczyciela: .Arkusz obserwacji ucznia Aby zapewnić wszystkim uczniom równe szanse edukacyjne podczas nauki w szkole, istotne jest rozpoznanie ich potrzeb..

Arkusz obserwacji lekcji otwartej ...8.

4 - brak sytuacji do oceny w trakcie obserwacji.. : 1.10 wypełnionych arkuszy obserwacji zajęć, 5 konspektów z samodzielnie poprowadzonych zajęć pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna wraz załącznikami, zestawienie dodatkowych czynności studenta - poza hospitacjami, opinia o odbytej praktyce podpisanej przez opiekuna i potwierdzonej przez dyrekcję żłobka, arkusz samooceny.. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Nr 2 dla studentów I roku PWSZ w Chełmie w ramach praktyki ogólnopedagogicznej .. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Uzasadnianie ocen bieżących.. W ramach realizacji godzin kontaktowych student: A) OBSERWUJE LEKCJE różnych przedmiotów w wymiarze 30 godzin, w tym: - język angielski: 20 godz.obserwacja i ocena młodzieży w czasie realizacji zadań lekcji obserwacja i ocena warunków materialno-technicznych do prowadzenia lekcji i powiązanie ich z pozostalymi elementami lekcji zdobycie umiejętności utrwalania w pamięci przebiegu lekcji przez obserwację oraz sporządzania odpowiedznich notatek.Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ - ROLA NAUCZYCIELA NA LEKCJI Prowadzący: .Obserwator ..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Liczba uczniów .. Ważną metodę przydatną w poznawaniu uczniów stanowi obserwacja pedagogiczna.. arkusz obserwacji lekcji 1 Czasami na zajęciach nauczyciel ma pod swoją opieką studenta lub stażystę.. PozdrawiamTemat lekcji: Lp Zachowanie studenta Liczba pkt.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.Proponowany przeze mnie arkusz obserwacji lekcji ma na celu skupienie uwagi hospitujących nie tyle na aspektach merytorycznych lekcji (przekazywana wiedza czy umiejętności), ale na procesie interakcji pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz na tych wszystkich elementach lekcji, które są zazwyczaj pomijane w tradycyjnych arkuszach hospitacyjnych.III.. Dane dotyczące studenta-praktykanta Dane dotyczące nauczyciela-opiekuna praktyki .. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.. Miejsce zajęć ( placówka, w której studentka/student obserwuje prowadzone zajęcia)KARTA ZALICZENIAPRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Arkusz obserwacji studenta o odbytej praktyce zawodowej Proszę zakreślić kółkiem cyfrę, która najtrafniej opisuje sytuacje i efekty odbytej praktyki w placówce 0 - brak sytuacji do oceny tego obszaru w trakcie obserwacji 1 - wystarczające 2 - sprzyjająceZamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Cele lekcji /zajęć wynikają z programu nauczania i są zgodnePraktyka obserwacyjna polega na biernym udziale studenta w lekcji, zajęciach pozalekcyjnych oraz obserwacji różnych aspektów pracy szkoły.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.Obserwator śledzi, jak uczniowie się uczą, a nie jak nauczyciel naucza, ale zarazem istotne jest to, że zachowania ucznia są reakcją na działania nauczyciela.. Zaprowadzenie i utrzymanie ładu, porządku oraz nawiązanie kontaktu z klasą 3.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Przedstawiamy przykładowy wzór arkusza obserwacji ucznia, który można modyfikować i dostosować do własnych potrzeb.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Jak przygotowa.. Realizacja części nawiązującej 4.. Potrafi wnikliwie obserwować lekcję wf oraz dokumentować ją w arkuszu obserwacji 9.. Wzór scenariusza godziny wychowawczej.. Obserwujący nie zwraca tylko uwagi na to, czy cele zostały przez nauczyciela podane, ale czy cele dotarły do świadomości uczniów.Arkusz obserwacji lekcji 3..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Przedmiot .. Klasa .. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Ewidencja godzin pracy.7.. Nauczyciel dokonuje analizy na podstawie obserwacji rozwoju rozpatrywanej umiejętności i zaznacza jej przejawy w wybrany przez siebie sposób (mogą być to symbole np.Przykładowy arkusz obserwacji zajęć Data.. Klasa/grupa przedszkolna…………………………….. Opracowanie konspektu lekcji 2.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Niniejsza karta ma pomóc nauczycielowi, praktykantowi lub stażyście zwrócić uwagę na prawidłowy przebieg lekcji.. Część wypełniana przez dyrektora, kierownika, obserwatora zajęć: Cel obserwacji zajęć: Formalna ocena nauczyciela, Obserwacja pracy nauczyciela ubiegającego się o awans, Obserwacja pracy nowozatrudnionego nauczyciela .. Umiejętność stosowania wybranej metody nauczania podczas lekcji 6.w zakresie dydaktycznym ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI RELIGII PROWADZONEJ PRZEZ STUDENTA Data obserwacji ………………………………………………………………………………………………………………….…… Klasa / Typ szkoły …………………………………….………………………………………………………………………… Student ….………………………………………………………………………………………………….………………………….. Nauczyciel prowadzący.. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Nr 1 .. Uczniów zakłócających przebieg lekcji aktywizuje przez działanie (podejście do tablicy, odczytanie fragmentu tekstu itp.).Title: Microsoft Word - ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI _praktyka asystencka_.doc Author: pkawalec Created Date: 10/15/2015 1:42:44 PMARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy Przedszkole Nr 81 Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)Arkusz obserwacji zajęć w szkole, w tym: arkusz obserwacji nauczyciela oraz arkusz obserwacji ucznia / grupy uczniów.. Potrafi dobierać odpowiednie formy organizacji oraz środki do planowanych zajęć 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt