Pojęcie i istota logistyki

Pobierz

Logistyka w ujęciu fazowym.. Kufel) są szczegółową kategorią kosztów, oznaczającą pieniężne odzwierciedlenie zużycia substancji majątkowej przedsiębiorstwa, wywołanego planowaniem, realizacją i kontrolą poza technologicznych procesów przemieszczeń w czasie i przestrzeni wszystkich form materiałów 1Pojęcie i istota logistyki Plan rozdziału: 1.1.. W związku z tym, zaopatrzenie ma podstawowe znaczenie dla kształtowania powiązań wewnątrz przedsiębiorstwa.Wprowadzenie.. Pojęcie i istota zadań oraz usług publicznych i ichLogistyka zaopatrzenia - system zarządzania przepływem materiałów od dostawców do obszarów produkcji za właściwą cenę, we właściwej ilości, we właściwym czasie, jakości i miejscu.. Bogatą bibliografię (24 pozycje).. Znaczenie transportu zewnętrznego we współczesnej gospodarce | str. 19 Wioletta Nowaczyk Wstęp | str. 19 Podstawowe zagadnienia związane z transportem | str. 20 Gałęzie transportu zewnętrznego | str. 30 Najważniejsze dla gospodarki zjawiska.Istota łańcuchów dostaw i ich zakres .. Warto przytoczyć kilka z nich, by móc lepiej zrozumieć istotę tego pojęcia.. Występujące w definicji określenie "łańcuch dostaw" jest rozumiane jako działalność związana z przepływem produktów i usług (…) Istota logistyki sprowadza się więc do integrowania zarządzania z tradycyjnymi obszarami produkcji, finansów i marketingu".1 Istota i klasyfikacja kosztów logistyki dr Robert Piechota Koszty logistyki (M..

Pojęcie i istota logistyki 1.2.

Logistyka jako dziedzina wiedzy - jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku techniki, informatyki i ekonomii, która integruje przepływy strumieni materiałów, informacji i kapitału w celu podniesienia produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.Pojęcie logistyki.. Logistyka produkcji (I): Podsystem systemu logistyki, który realizuje określone przez niego zadania lub dyscyplina wiedzy, która poprzez badania, właściwą politykę, realizację funkcji logistycznych, formułowane zasady, instrumenty realizacji, regulacji oraz właściwe logistyce rozwiązania systemowe zapewnia racjonalną produkcję.Istota logistyki -7W • Czynności logistyczne, których celem jest zapewnienie: • 1) właściwych produktów • 2) właściwemu klientowi • 3) we właściwej ilości • 4) o właściwym stanie (jakości) • 5) we właściwym miejscu • 6) we właściwym czasie • 7) po właściwych kosztach .Plik Pojęcie i istota logistyki.doc na koncie użytkownika mannika • folder logistyka • Data dodania: 27 lut 2011zdefiniowanie pojęcia transportu i infrastruktury transportowej w odniesieniu do naszego kraju.. Korzeni logistyki należy szukać w greckich słowach "logos" lub "logicos" czyli liczenie, sztuka liczenia, prawidłowo myślący.. Niemniej na tym etapie podejmujemy jedynie próbę inter-pretacji samego pojęcia z perspektywy logistyki..

Podział funkcji logistyki.

Treści kształcenia - Rola i znaczenie logistyki - Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki - Podział fazowy logistyki - logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji - Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw1.. Logistykę międzynarodową można również rozumieć jako operowanie w skali międzynarodowej przepływami materialnymi takimi, jak .Istota logistyki Logistyka - proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.Plik pojęcie i istota logistyki (7 str).doc na koncie użytkownika dzingis88 • folder Logistyka • Data dodania: 18 cze 2011Główne cele logistyki według tej definicji.. Ponadto, wskazano na otoczenie makroekonomiczne, w którym rynek transportu funkcjonuje i realizuje swoje zadania, a także dokonano klasyfikacji transportu na transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy.4 Mamy świadomość, żedla pełnego zrozumienia istoty logistyki publicznej ważna jest wiedza z zakresu specyfiki zadań publicznych.. Aktualną literaturę; Tabele.. Według B. La Londe i J. Masters, łańcuch dostaw to zbiór firm przekazujących materiały i produkty w kierunku rynku..

Istota logistyki 1.1.

"Logistyka to proces zarządzania całym łańcuchem dostaw.. Zatem transport umożliwia przepływ towarów między tymi miejscami i wypełnia w ten sposób lukę, tworzącą pomost pomiędzy nabywcą a sprzedawcą.Logistyka międzynarodowa - jest pojęciem o wiele szerszym niż logistyka krajowa.. Obejmuje procesy planowania, kontrolowania i realizowania przepływów dóbr oraz informacji między poszczególnymi krajami.. W latach 90 naszego stulecia nastąpiło upowszechnienie w praktyce gospodarczej i literaturze ekonomicznej pojęcia "logistyka".. 14 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).. Dotyczy to zwłaszcza krajów 0 rozwiniętej gospodarce rynkowej, które cechuje wysoka produktywnośćIstota systemów pull i push Zastosowanie systemów pull i push 11. warunkowanie efektywnego przepływu dóbr, modelowanie zasobów ludzkich w celu osiągnięcia optymalizacji efektywności całego systemu logistycznego (np. analiza kosztów zwiększenia zatrudnienia w magazynie w celu zlikwidowania opóźnień dostaw, zwiększenia porządku w magazynie).Istota i zakres logistyki dystrybucji WSTĘP Podobnie jak do przedsiębiorstw produkcyjnych, również do przedsiębiorstw handlowych obserwuje się przenikanie zarządzania logistycznego, zwłaszcza, że producentom coraz bardziej zależy na budowie łańcuchów dystrybucyjnych., aby w ten sposób nie martwić się o zbyt wyprodukowanych towarów..

Podstawy teorii logistyki 1.1.

Przegląd zagadnień związanych z logistyką.. Ostatnio zmieniany w .materiały dla studentów: Istota i przedmiot logistyki: LOGISTYKA - jest to dziedzina wiedzy z zakresu zarządzania ( przepływ ludzi , energii, wody) odnosi się do zarządzania dobrami w czasie i w przestrzeni stykamy się z nią codziennie (złe planowanie).. Rozdział…Logistyczny łańcuch dostaw firmy jest sekwencją ustalonych miejsc, do których docierają transportowane towary.. [1] W 1837 roku po opublikowaniu przez barona de Jomini w Paryżu dzieła "Zarys sztuki wojennej" treści w nim zawarte zaczęto wiązać z terminem logistyka.. Pojęcie i istota logistyki Ostatnie lata są okresem upowszechniania w praktyce gospodarczej, a także w literaturze ekonomicznej pojęcia "logistyka".. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, .Według niego zadaniem logistyki jest "żeby żołd był wypłacany, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny, żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone a każda wyprawa wojenna odpowiednio przygotowana, tzn. przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, obszar oszacowany z uwzględnieniem ruchu wojsk, a także siły oporu przeciwnika, i zgodnie z tymi funkcjami należy regulować i porządkować ruchy i podział .Istota logistyki rozumiana jest w trojaki sposób.. Co zawiera rozdział?. Czasopismo Logistyka - zaprenumeruj już dziś!. Informatyczne wsparcie logistyki 56 Informacja i jej przetwarzanie Charakterystyka systemów informatycznych MRP .. Pojęcie logistyki recyrkulacji Odpady jako surowiec wtórny Podsystem logistyki recyrkulacji w przedsiębiorstwieRozdział I.. Historia tego słowa sięga dalekiej przeszłości i wiąże się z greckim - logos lub logicos (oznaczające liczenie, .logistyki jest celowe oddziaływanie na wszystkie fazy funkcjonowania przed- siębiorstwa, przy czym powinna ona wypełniać to zadanie z uwzględnieniem perspektywy krótkookresowej, średniookresowej oraz długookresowej.. Aspekty logistyki w przedsiębiorstwie.. Istota, rodzaje i funkcje logistyki | str. 13 Katarzyna Wawrzyniak 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt