Szczegółowa specyfikacja techniczna instalacje wod-kan

Pobierz

12.2Instalacja wody zimnej i ciepłejSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA 1.. 1.2.2 Zakres rzeczowy robót instalacji wod.. Rynkowa 42 nr działki 304/33 Inwestor: TARPIL Sp.. Zakres robót objętych STSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WOD-KAN - HALE WYSTAWOWE CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH UL. STADIONOWA 7A - 1.. INWESTOR: Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej ul. Nowowiejska 24; 00-665 Warszawa Kody robót obj ętych niniejsz ą Specyfikacj ą Techniczn ą (CPV) GRUPA +45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach1.2.1 Przedmiotem robót jest budowa instalacji wody zimnej, ciepłej, p.po ż. i kanalizacji sanitarnej.. Rynkowa 42 64-920 PIŁA Bran ża: INSTALACJA WOD - KANSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE INWESTYCYJNE : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE wod.kan., c.o. , gazowe w budynku siedziby Placówki Terenowej KRUS .. związanych z budową wewnętrznej instalacji wod.kan.. BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z WYPOSAŻENIEM W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU MARZEC 2017 2 SPIS TREŚCI ST-IS.00 - Wymagania ogólne str. 3 ST-IS.01 - Wewnętrzna instalacja wodociągowa str. 10SST- 03 INSTALACJE SANITARNE SST-03.01 INSTALACJE WOD-KAN.. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymaganiaSzczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1..

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.Instalacji wod-kan.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej oraz kanalizacji sanitarnej i obejmą:szczegÓŁowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt inwestycji polegajĄcej na przebudowie pomieszczeŃ piĘtra i bloku ap na potrzeby kliniki neurologii i rehabilitacji w budynku udsk obrĘb 11 - ŚrÓdmieŚcie przy ul. waszyngtona 17 w biaŁymstoku wewnĘtrzne instalacje sanitarne: c.o. i wod-kan.. Zakres robót objętych SST.. oraz c.o. w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształc ących nr 4 81-155 Gdynia ul. D 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV): 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.. dla budynków gospodarczych nr 1 i 2 w Parku Miejskim w J ędrzejowie", "Przył ącze wodoci ągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Parku Miejskim w J ędrzejowie _____ TEMAT OPRACOWANIA Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru .Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o grubości minimum: dla przewodów wody ciepłej 20 mm, dla przewodów wody cyrkulacyjnej 20 mm, dla przewodów wody zimnej 13 mm..

Roboty, których dotyczy n/n dokumentacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE D 01.01.00 INSTALACJA OGRZEWANIA D 01.02.00 INSTALACJA WOD.-KAN.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotemprzedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (określonej dalej skrótem sst) są wy- magania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budyn- ku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowa budynku- docieplenie wraz ze ścianą …SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE S 01.01.00 INSTALACJE GRZEWCZE S 01.02.00 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.. oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, p.poż..

• budowa nowej instalacji wod-kan wraz z armaturą i białym montażem, • wymiana istniejącej instalacji wod-kan wraz z armaturą i białym montażem, 1.3.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodoci ągowo-kanalizacyjnej w adaptowanych pomieszczeniachSPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WOD - KAN CPV 45330000-9 Pawilony handlowe wraz z zadaszeniem nad ci ągami pieszymi i stanowiskami sprzeda ży ETAP I, II, III 64-920 Piła, ul. dla zadania j.w. 1.3.. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 2.2.1. Przewody Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowychSZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN I C.O. S 01.03.00 WENTYLACJA MECHANICZNA S 01.05.00 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ĄCZE GAZOWE ĄCZE WOD - KAN Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45330000-9 Roboty wodno-kanalizacyjnei sanitarneSzczegółowa specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wewnętrznych instalacji wod-kan.. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WOD-KAN - SZKOŁA SZATNIE 2 1.. W zakresie tej inwestycji nie przewiduje si ę prac demonta żowych.. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. orazSzczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. w projektowanych pomieszczeniach WC..

Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie instalacji wod-kan i hydrantowej zgodnie z oznaczeniem w projekcie.Specyfikacja techniczna obejmuje roboty montażowe oraz roboty pomocnicze związane z budową przyłączy wod.kan.

12.1Demonta że 1. : 1) Monta ż przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej z rur ze stali nierdzewnej z atestem do wody pitnej, 2) Izolacja cieplna przewodów otulinami 3) Monta ż armatury:SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE w ramach zadania "Przebudowa pomieszczeń Biura Powiatowego w Miechowie na składnicę akt wraz z węzłem sanitarnym oraz instalacjami wewn.. ZAKRES STOSOWANIA SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostan ą zrealizowane w ramach zadania pn. Modernizacja kompleksu lokali u żytkowych przy ul.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH CPV 45330000-9, 45232460-4 modernizacja instalacji wod.. Demonta ż urz ądzenia sanitarnych i ruroci ągi kanalizacyjnych zabudowane w pomieszczeniach budynku powinien by ć uzgodniony z Inwestorem.. PRZEDMIOT SST Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej .przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji cyrkulacji w ramach remontu i dostosowania do obowiązujących przepisów łazienek, szatni i wentylatorni na poziomie wysokich …Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. WSTĘP 1.1.. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami .Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie13SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTAL..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt