Opisz trzy etapy koniugacji bakterii

Pobierz

Pierwszy etap to podwojenie ilości DNA (replikacja DNA).. Etap 3.Stwierdzono u bakterii zjawisko koniugacji, polegające na łączeniu się dwóch komórek bakteryjnych różnych pod względem płciowym (prawdopodobnie te różnice wynikają z obecności wyrostków, nazywanych fimbriami, na zewnątrz komórki).. Przemieszczenie się jednej nici DNA plazmidu z komórki dawcy do komórki biorcy i synteza brakujących nici DNA plazmidu (w obu komórkach) przy udziale polimerazy DNA.. Podział pożywek ze względu na skład chemiczny.. pokaż wskazówkę » pokaż odpowiedź Zadanie 4.2.. Sposoby rozmnażania bakterii to: · Amitoza (podział bezpośredni) - prosty podział komórkowy (≠ mitoza).. Przegląd różnorodności organizmów Zadanie 35- mogą przybierać różne kształty, ich materiałem genetycznym najczęściej jestDNA, rzadziej RNA; potrafią same uszkodzić ścianę komórkową bakterii, przy czym do wnętrza komórki wnika tylko materiał genetyczny wirusa, a kapsyd pozostaje na zewnątrz; są najczęściej wirusami wyspecjalizowanymi, czyli dany rodzaj faga atakuje .Katedra Mikrobiologii 1.. Nie powstaje w tym procesie potomstwo.Bakterie przekazują sobie DNA za pomocą trzech podstawowych mechaniz mów: • koniugacji • transformacji • transdukcji • 10 zmienność rekombinacyjn a cd.. Koniugacja bakterii służy przekazaniu części materiału genetycznego z jednej komórki do drugiej, w wyniku czego jedna z komórek, komórka dawcy, posiada taki sam materiał genetyczny, jak przed procesem, a druga, komórka biorcy, zyskuje nowe cechy.Wzrost bakterii można podzielić na trzy etapy..

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących koniugacji bakterii.

Zmiany te wpływają także na ich rozwój.. -niszc zenie bakterii chor obotwór czych-ter apia fa gowa - s toso wana przy inf ekcji antybiotyk oopornych bo:a) płynne - namnażanie drobnoustrojów, np. bulion odżywczy; b) półpłynne - dodatek od 0,1 do 0,7% agaru; namnażanie drobnoustrojów o mniejszym zapotrzebowaniu na tlen; badanie ruchu bakterii; c) stałe - dodatek 1.5-2% agaru, namnażanie i różnicowanie drobnoustrojów.. Etap 3.Koniugacja bakterii i orzęsków jest procesem poziomego transferu genów.. pokaż wskazówkę » Po koniugacji komórka dawcy nie zmienia swoich właściwości, a komórka biorcy nabywa nowe.. Niektóre komórki są znacznie wydłużone i tworzą włókna, na przykład Actinobacteria .bakterii.. Dawca plazmidu (donor, F+) ma na swojej powierzchni pile koniugacyjne - włosowateNa schemacie przedstawiono przebieg koniugacji bakterii (pilus = mostek cytoplazmatyczny).. Mechanizmy działania antybiotyków 3. akteryjne mechanizmy oporności na antybiotyki 4.. Komórki często otacza jeszcze dodatkowa "koperta" ze śluzu.. b) Oceń prawdziwość zapisanych w tabeli stwierdzeń dotyczących koniugacji bakterii.. Potem obie nici zostają rozdzielone, cytoplazma zostaje podzielona mniej więcej na połowy.. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.. A) prawda B) fałszEtap 1..

Opisz trzy etapy koniugacji bakterii przedstawione na rysunkach B-D.

Przemieszczenie się jednej nici DNA plazmidu z komórki dawcy do komórki biorcy i synteza brakujących nici DNA plazmidu (w obu komórkach) przy udziale polimerazy DNA.. Taki podział nie występuje u eukariontów.Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z biologii 2012 Poziom rozszerzony 2 Zadanie 1.. Została opisana po raz pierwszy w 1946 roku przez amerykańskiego genetyka Joshua .a) Książki Q&A Premium Sklep.. Logowanie.. Polega na wymianie plazmidów między dwiema bakteriami oznaczanymi jako F+ i F-.. Pierwszym stadium rozwoju bakterii jest tzw. faza pierwotnego zahamowania.. Po wymianie materiału genetycznego organizmy rozłączają się i dzielą.. Procesy płciowe u sinic są słabo poznane; podobnie jak u innych bakterii rekombinacja materiału genetycznego zachodzi na drodze koniugacji i transformacji, a zatem nie jest .Exam 3 February 2017, questions; Egzamin 1 czerwiec 2018, pytania i odpowiedzi; .. Mechanizmy przenoszenia materiału genetycznego w horyzontalnym przepływie genów 6. Podaj dwa podobieństwa i dwie różnice w przebiegu koniugacji u bakterii i orzęsków.. Bakterie z rodzaju Neisseria tworzą pary, Streptococcus przyjmują postać łańcuszków a Staphylococcus grupuje się w formy przypominające kiście winogron ..

Wyróżnia się trzy rodzaje procesów płciowych bakterii.

(1 pkt) Na schemacie przedstawiono układ pokarmowy człowieka.. Rejestracja.. Inne grupują się, tworząc bardziej skomplikowane formy.. Koniugacja najbardziej przypomina proces płciowy występujący u Eukaryota.. Etapy powstania odporności na antybiotyki: .. Klasa 5.Na zewnątrz od ściany leży warstwa lipopolisacharydowa (LPS), co jest typowe dla bakterii gramujemnych.. c) Wyjaśnij, z jakiego względu koniugacji, zaliczanej do procesów płciowych u bakterii, nie można nazwać sposobem rozmnażania.-Środowisko życia i charakterystyczne cechy budowy bakterii i wirusów 1.Budowa komórki bakteryjnej; -organizmy bezjądrowe -funkcje jądra spełnia substancja jądrowa -wnetrze wypełnia cytoplazma -otoczona jest ścianą komórkową,błoną komórkową i otoczką śluzową -w cytoplaźmie są rybosomy 2.Budowa komórki wirusów; -nie mają budowy komórkowej -Przykłady bakterii i wirusów 1.Przykłady bakterii; -pałeczka okrężnicy 2.Przykłady wirusów; -Wirus Marburg -Czynności .Rozmnażają się tylko bezpłciowo.. c) Wyjaśnij, dlaczego koniugacji, zaliczanej do procesów płciowych u bakterii, nie można nazwać sposobem rozmnażania.. Plazmidy mogą być również przekazywane z bakterii niechorobotwórczych do bakterii chorobotwórczych z jednych .Jun 26, 20205.. W tym czasie rozwijają się one bardzo wolno przygotowując się do zwiększenia ilości pożywienia w ich pobliżu, dzięki któremu będą .Opisz trzy etapy koniugacji bakterii przedstawione na rysunkach B-D..

b) Oceń prawdziwość zapisanych w tabeli stwierdzeń dotyczących koniugacji bakterii.

Przyporz ądkuj wszystkie wymienione procesy (oznaczone cyframi 1-5) do odpowiednich odcinków układu pokarmowego, oznaczonych na schemacie literami A, B i C.Szczepionka skojarzona- zawiera antygeny kilku drobnoustrojów, .. Czynnik F • w koniugacji biorą udział dwa typy komórek: komórki dawcówWiele bakterii występuje jako pojedyncze komórki .. b) Oceń prawdziwość zapisanych w tabeli stwierdzeń dotyczących koniugacji bakterii.. Porównanie budowy osłon bakteryjnych bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych 2.. Opisz trzy etapy koniugacji bakterii przedstawione na rysunkach B-D.. .a) Opisz trzy etapy koniugacji bakterii przedstawione na rysunkach B-D.. Zetknięcie się (połączenie się) komórek dawcy i biorcy ułatwione przez pilus (mostek cytoplazmatyczny).. - Podobieństwa: - Pytania i odpowiedzi - Biologia.. Kiedy środowisko zmienia się, np. zwiększa się ilość pożywienia, albo bakterie dostaną się do nowego miejsca, muszą odpowiednio przystosować się do nowych warunków życia.. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.. Przyłączenie substratu do enzymu, powstanie kompleksu enzym-substrat (ES) 1.4. a) Opisz trzy etapy koniugacji bakterii przedstawione na rysunkach B-D.. Między tymi komórkami następuje wymiana materiału genetycznego.. W procesie koniugacji dochodzi do przekazania plazmidu z jednej uszkodzonej komórki bakteryjnej do drugiej.. Na podstawie: [dostęp: 17.11.2014].. Są one mechanizmami horyzontalnego transferu genów.. Koniugacja - proces poziomego transferu genów u niektórych bakterii polegający na bezpośrednim przekazywaniu DNA z jednej komórki do drugiej, kiedy wchodzą one ze sobą w kontakt za pośrednictwem pilusów, czyli cienkich mostków cytoplazmatycznych.. Rozwiązanie Wskazówkiponiżej przedstawiono listę nazw wybranych związków i grup związków organicznych (1-8) budujących organizm człowieka: 5 metaloproteiny 1 albuminy 6 sacharoza 2 fruktoza 7 skrobia 3 glikogen 8 steroidy 4 glukoza a) uzupełnij schemat - wpisz w puste ramki po jednym właściwym oznaczeniu cyfrowym związku lub grup związków wchodzących w skład …a) Etap 1. c) Wyjaśnij, z jakiego względu koniugacji, zaliczanej do procesów płciowych u bakterii, nie można nazwać sposobem rozmnażania.Zadanie 4.1.. Koniugacja Najczęściej obserwowany sposób przekazywania DNA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt