Sprawozdanie badanie okresu drgań wahadła matematycznego

Pobierz

Przyjmij, że: .. Sprawozdanie z Doświadczenia.. 1) Zawiesić wahadło na stojaku.. Pytania i problemy.. Pomiary dla różnych długości wahadła Skróć wahadło do najmniejszej możliwej jego długości, a następnie powtórz 10 pomiarówWzory sprawozdań MECHANIKA 1a.. T = t n n, gdzie: n - liczba wahnięć; t n - czas trwania n wahnięć.. Wyprowadź wzór na okres drgań własnych tego wahadła.Badanie drgań wahadła sprężystego, MARCIN SOWIK.. Niezależność okresu drgań wahadła od wartości wychylenia (amplitudy drgań) jest nazywana izochronizmem drgań.Zauważmy, że wzór (5.17) na okres drgań wahadła matematycznego wynika ze wzoru.. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za 1.. Jeżeli wahadło zostanie umieszczone w windzie poruszającej się na kierunku pionowym z pewnym przyspieszeniem o wartości , to: b.Zadanie 1 Na nici o długości 50 cm zawieszono kulkę.. 84% Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.. Polecane teksty: 82% Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka.. Swobodny koniec wahadła matematycznego należy przyczepić do ściany lub brzegu stołu tak, aby cała nić, obciążona masą m, zwisała swobod-nie.. 5) Obliczamy średnią długość i okres wahań.BADANIE DRGAŃ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO - instrukcja 2 pomiarów pięciokrotnego okresu oraz 10 pomiarów dziesięciokrotnego okresu wahadła.. Obliczenia Tabela 3.2:Wyniki pomiarów okresów drgan´ wahadła w zaleznosci´ od długosci´ wahadła.˙ Nr pomiaru Długos´c´ wahadła [cm] Okres T[s] T2[s2] 1 50 1,38 1,9044 2 70 1,68 2,8224 3 90 1,91 3,6481stawie pomiaru okresu drgan´ wahadła matematycznego oraz sprawdzenie zalez-˙ nosci´ okresu drgan´ wahadła od jego długosci.´ Wahadło matematyczne to ciało o niewielkich rozmiarach zawieszone na cienkiej i niewazkiej nici i umieszczone w polu sił cie˛˙zkosci´ (przyspieszenie ziemskie g).ZADANIE 3..

Sprawdzenie prawa izochronizmu wahadła matematycznego.

Oblicz, o ile procent różni się zmierzona doświadczalnie wartość okresu drgań od wartości teoretycznej .. Wahadło będzie miało różny okres drgań w zależności od tego, gdzie się znajduje.. 3) Wprawiamy wahadło w ruch, i powtarzamy czynności z punktu 2 (10-razy).. 5) Obliczamy średnią długość i okres wahań.Wahadło 4 razy dłuższe ma okres drgań tylko 2 razy dłuższy.. Otrzymane wartości wpisz do tabeli.. Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania PDF 15.Doświadczenie "Wahadło" Celem doświadczenia jest eksperymentalne sprawdzenie teorii ruchu wahadła matematycznego.. NarysujWyznaczanie okresu drgań wahadła matematycznego polega na zmierzeniu czasu trwania kilku lub kilkudziesięciu wahnięć i podzieleniu wyniku tego pomiaru przez liczbę wahnięć.. Opis metody pomiaru przyśpieszenia ziemskiego.. przyśpieszenie ziemskie obliczyć można dysponując danym .1, dla których okresy drgań są jednakowe dla obu osi.. wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego3.Opis Doświadczenia.. Ponieważ okres drgań wahadła matematycznego wyraża się wzorem: T= 2π.. Rozwiązanie Korzystamy z wzoru na okres wahadła matematycznego: T= 2 * π * pierwiastek z (0.5/9.8) = 2 * π * 0.2258 = 1.4187 s Zadanie 2 Na nici o długości l zawieszono kulkę..

Wyznacz okres T zbudowanego wahadła matematycznego.

Ruch harmoniczny obserwujemy nie tylko w odniesieniu do wahadła matematycznego, gdzie drganie odbywa się pod wpływem siły .. 1) Obliczyć promień (wartość średnia z pomiarów średnic) każdej kulki.. Wykonaj histogram liczebności pomiarów z przedziałem histogramowania równym 0,01 s i 0,03 s. 2.. W praktyce warunek ten oznacza, że85% Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.. 3) Wprawiamy wahadło w ruch, i powtarzamy czynności z punktu 2 (10-razy).. Obliczone wartości zaokrąglij do 0,1% i wpisz je do tabeli.. Planowanie i optymalizacja pomiarów.Wahadło różnicowe.. Dokładność pomiaru długości PDF 1b. Dokładność pomiaru długości PDF 3a.. 2) Mierzymy długość sznurka, co będzie nam potrzebne do obliczeń.. Stąd 2 4 2 T L g .. Należy pamiętać, że powyższy wzór daje precyzyjne wyniki jedynie wtedy, gdy drgania wahadła mają amplitudę dużo mniejszą niż długość wahadła.. Zespół nr 4: 1.Karolina Hanuszczak 2.Marcin Dłużewski 3.Łukasz Jasińskiwykonywać drgania wokół poziomej osi przechodzącej przez punkt mocowania nitki na haku.. Jeśli wy-chylenie jest małe drgania są harmoniczne i jeśli pominiemy rozmiary kulki i masę nitki to kwadrat okresu T drgań jest równy, 4 2 T 2 L g (1) gdzie L = l + r - długość wahadła, g - przyśpeszenie ziemskie.. Pobierz cały dokument badanie.drgan.wahadla.sprezystego.marcin.doc Rozmiar 61 KB: Fragment dokumentu: ANNA WARDACH data.22.03.2005 Dzień.tyg..

Niepewności pomiarowe na przykładzie badania okresu drgań wahadła matematycznego PDF 9.

Wahadło wprawiamy w ruch w jednej płaszczyźnie .Widzimy, że okres tego wahadła jest 2 3 razy mniejszy od okresu wahadła matematycznego o takiej samej długości.. Na sam koniec wykonaj ponownie 10 pomiarów jednego okresu wahadła.. 81% Wahadło matematyczne.. Wyjaśnij, czym charakteryzuje się wahadło, które można nazwać wahadłem matematycznym.. W poprzednim podrozdziale, wychodząc z praw mechaniki, wyprowadziliśmy wzór ( 5.17) na okres drgań wahadła matematycznego oraz wzór ( 5.18) na przyśpieszenie ziemskie g : g = 4 π 2 l T 2Okres drgań wahadła matematycznego można obliczyć ze wzoru: gdzie jest długością wahadła, zaś jest wartością przyspieszenia grawitacyjnego.. Okres drgań tego wahadła wynosił 2.8 s. Jaka była długość nici l?Zadanie 1.. Za pomocą specjalnego przymiaru liniowego dokonany został także pomiar długości zredu-Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu - Fizyka Temat: BADANIE ANAHARMONICZNOŚCI DRGAŃ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO WYZNACZENIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA RÓŻNICOWEGO Numer Ćwiczenia: 3 Data wykonania ćwiczenia: 29.10.2012.. Wykonaj histogram częstości w granicach od 3,0 s do 3,6 s z przedziałem histogramowania 0,03 s dla 100, 50, 25 i 10 pierwszych pomiarów.1) Zawiesić wahadło na stojaku.. 2) Mierzymy długość sznurka, co będzie nam potrzebne do obliczeń..

Niepewności pomiarowe na przykładzie badania okresu drgań wahadła matematycznego PDF 3b.

(2)gdzie w przypadku wahadła matematycznego: , L mg k = stąd okres drgań tego ruchu: 2 2 2 .. Okres drgań wahadła matematycznego (T) poruszającego się w zakresie małych kątów wynosi: = 2 √.. Dla obu tych odległości okres drgań powinien mieć tą samą wartość T, pozwalającą oszacować przyspieszenie ziemskie ze wzoru g= 4π2lzr T2, gdzie l zr to długość zredukowana wahadła.. Inną wartość ma ono w pobliżu równika, a inną na biegunach.. Uwaga: a.. 2) Wyznaczyć dokładną długość wahadła l(długość nici + promień kulki).. Cele Celem zbadanie okresu od amplitudy dla matematycznego, a wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego wraz z za 2. teoretyczny matematyczne jako punkt materialny zaczepiony na nici.Wahadła - sprawozdanie Wydział Transportu PW, semestr 2 ćwiczenie badanie anharmoniczności drgań wahadła matematycznego.. 4) Zapisujemy przebieg doświadczenia w tabeli (zamieszczonej niżej).. 84% Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego.. 3) Wyznaczyć okres Twahadeł dla różnych jego długości.wychylenia wahadła prostego możemy zapisać: T2 0 −T 2 i = 4π 2 L 0 −L i g, (M6.4) gdzie T 0 jest okresem drgań wahadła prostego o długości L 0 (pomiar odniesienia, co oznacza wahadło o możliwie najkrótszej lub najdłuższej w warunkach ćwicze-nia długości), zaś T i jest okresem drgań wahadła prostego o długości L i, czyli oWahadło matematyczne 1 WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO.. Badanie zalezno˙sci okresu drga´ n od długo´ sci wahadła´ Jesli´ wzór na okres drgan´ wahadła matematycznego (równanie1.1) podniesie sie˛ obustronnie do kwadratu to otrzyma sie˛ nastepuj˛ ac˛ a˛zaleznos´c:´˙ T2 = 4ˇ2 l g = 4ˇ2 g l: (3.1) 3.2.1.. Oznacza to, że jeżeli na przykład długość wahadła wzrośnie dziewięć razy, to okres jego drgań wzrośnie trzy razy.. Sporządź wykres przedstawiający zależność okresu drgań wahadła od jego długości.. Wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego i porównanie jej z wartością tablicową.. Do wyznaczenia przyśpieszenia ziemskiego używaliśmy wahadła różnicowego, mierząc okresy wahadła przy różnej długości nici.. 4) Zapisujemy przebieg doświadczenia w tabeli (zamieszczonej niżej).. dla niewielkich kątów wychylenia z położenia równowagi okres drgań wahadła matematycznego jest wprost proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z jego długości.. Okres drgań wahadła matematycznego nie zależy od amplitudy drgań.Ocena z przygotowania Nr 6 Ocena ze sprawozdania Ocena dr Piotr Sobotka i Nazwisko Podpis Temat Badanie matematycznego.. otrzymujemy wzór na przyspieszenie ziemskie:.Okres drgań wahadła fizycznego wynosi T=2π√I/ (mgd).c.. okres zależy też od wartości przyspieszenia ziemskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt