Karta charakterystyki substancji nie zawiera

Pobierz

P410+P403 Chronić przed światłem słonecznym.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA .. Europejski katalog Odpadów (EWC) Metody likwidowania:EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.. Informacje ekologiczne o składnikach olejek pomarańczowy 12/16.. Zagrożenie spowodowane aspiracją: Nie sklasyfikowany.. Sekcja druga to elementy oznakowania zagrożenia, jakie może spowodować.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu TEMAFLOOR MEMBRANE Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami .. Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.. Kontrola narażenia W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić.. Ochrona oczu lub twarzy Nie jest potrzebna.Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.. Karta charakterystyki (ang. SDS Safety Data Sheet) jest jednym z podstawowych i najistotniejszych dokumentów, stanowiących narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, dostawcą, a .SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) w Polsce znana też jako Karta Charakterystyki.. .Karta charakterystyki zgodna z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, ..

Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Powstały dokument musi uwzględniać konkretne potrzeby oraz poziom wiedzy jej użytkowników w takim stopniu, w jakim są one znane.karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, msds ( skrótowiec od ang. material safety data sheet ), sds ( ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane …Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych stanowi istotne źródło informacji również dla innych odbiorców.. P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.. - Skóra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.. Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby kompetentne, które posiadają niezbędne oraz odpowiednie kwalifikacje (m.in. szczegółową wiedzę merytoryczną z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp.).. Wrocławska 82Ważna jest świadomość, że karty charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie substancji niebezpiecznych, a nie w ogóle wszystkich substancji chemicznych..

Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

Mieszanina nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako specyficznie działające toksycznie na narządy.. Mieszaniny Charakterystyka chemiczna Mieszanina poniższych substancji i domieszek.Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % wagowych 1,3-butadienu (Nr EINECS 203-450- 8).. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.. Identyfikacja substancji lub preparatu: Nazwa : MANEX ECOFRUIT Kod produktu: 011168 Identyfikacja przedsi ębiorstwa: PRODUCENT: DOSTAWCA/ IMPORTER: Laboratoires CEETAL CEETAL - POL 1 rue des Touristes ul. Europejski katalog Odpadów (EWC) Metody likwidowania:Zatem użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin muszą posiadać karty charakterystyki według nowego wzoru.. 5 rozporządzenia REACH, karty charakterystyki należy dostarczać w językach urzędowych państw członkowskich, na których terytoriach substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 oraz 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. Data aktualizacji karty: Wersja: 1 Data sporządzenia karty: .. Dlatego w przypadku substancji innych niż niebezpieczne producent nie musi wystawiać karty charakterystyki, a użytkownicy substancji nie mogą tego wymagań..

Jest dokumentem wymaganym dla każdego rodzaju substancji określanych jako niebezpieczne.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2.. Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozpo-rządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.KARTA CHARAKTERYSTYKI JELLY BELLY 3D ODŚWIEŻACZ POWIETRZA - Bubblegum_Jewel Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym.. [1] substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.. Mieszanina nie zawiera żadnych węglowodorów.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu KIVA 10/30/50/70 Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami .. Jej poszczególne sekcje zawierają m.in. dane wykorzystywane przez podmioty zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych czy służby reagujące na nagłe wypadki.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ 1 - IDENTYFIKACJA PREPARATU.. Data aktualizacji: 22.03.2019 Wersja: 1 Data .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data opracowania:29 mar 2021 Data druku:3 wrz 2021 Wersja:1 TYROLIT Sealer 50 pl / PL GeSi.de Strona 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Sekcja pierwsza to identyfikacja substancji lub mieszaniny oraz identyfikacja przedsiębiorstwa.

Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako .. Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako .KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu OPTIVA CLEAN AIR Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami .. Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa/oznaczenie: TYROLIT Sealer 50 1.2.. W działalności zawodowej zabrania się korzystania z tego typu materiałów bez posiadania MSDS.. Więcej informacji patrz sekcja 3.. Identyfikator produktu Postać .Parametry dotyczące kontroli Mieszanina nie zawiera substancji, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.. Strona 1 z (8) Poland (Polish) SDS-ID: 34097Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Data weryfikacji: 25/04/2022 Zastępuje wersję z dn.: 31/05/2017 Wersja: 2.0 25/04/2022 (Data weryfikacji) PL (polski) 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Inne zagrożenia Produkt nie zawiera substancji określanych jako PBT lub vPvB Karta charakterystyki dla Tork Antimicrobial Hand Washing Liquid Soap Tork antybakteryjne mydło w płynie do rąk .. W myśl art. 31 ust.. Obowiązek wynika z art. 31 rozp.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ PROPAN Strona 2 z 8 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt