Charakterystyka muzyki średniowiecza

Pobierz

W tej epoce religia chrześcijańska rozprzestrzeniała się w całej Europie.. Muzyką często zajmowali się cesarze.. Zarówno wokalnych jak i instrumentalnych.Chiny.. Muzyka tego okresu była z. poleca 84 %.. Uroczystościom sakralnym, a także świeckim towarzyszyła zawrze muzyka.Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.1.. Jednogłosowa twórczość świecka średniowiecza (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy) 7.. Nie funkcjonowała jako samodzielna twórczość, bowiem związana była z poezją, której towarzyszyła.. Poniżej wyświetlono 2 spośród wszystkich 2 podkategorii tej kategorii.. Muzyka jednogłosowa, nawet jeśli była wykonywana przez chór, posiadała jedną linię melodyczną.. Starożytni za pomocą muzyki skłaniali swych niewolników do wytężonej pracy.Rondo, taneczny utwór o wieloczęściowej budowie i powtarzającym się refrenie, choć wywodził się z muzyki wokalnej, często występował jako utwór instrumentalny.. Muzyka w ujęciu historycznym - periodyzacja, język, właściwości i charakterystyka.. Średniowiecze..

2.Teoria muzyki w średniowieczu.

Wszystkie głosy są równie ważne.Muzyka- w okresie średniowiecza istotną rolę odgrywała także muzyka.. W fil.Nazwa epoki Średniowiecze - z łac. medium aevum, media aetas - wieki średnie.. Funkcjonuje również obok muzyki religijnej wraz z chorałem gregoriańskim.Muzyka średniowiecza jest podstawą pieśni wielogłosowych.. 6-7 Od początków wielogłosowości do twórczości szkoły Notre-Dame.. Od początków wielogłosowości do twórczości szkoły Notre-Dame 8.. Nazwa epoki powstała w XV - XVI wieku, kiedy to (błędnie) sądzono, iż epoka ta jest tylko okresem przejściowym pomiędzy dwiema wielkimi epokami - Starożytnością oraz Renesansem, a także jest epoką, która w zasadzie nie wniosła nic nowego i nie zasługuje na inną, właściwą sobie nazwę .Muzyka i dyskusje o muzyce w czasach starożytnych są przede wszystkim owocem myśli artystów i filozofów starożytnej Grecji.. Niejako w jej cieniu rozwija się muzyka poleca 85 %Obok muzyki religijnej istniała w średniowieczu muzyka rozrywkowa.. 6.A) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do współczesności), C) polskich pieśni artystycznych i patriotycznych, II.. Muzyka ta wiąże się z postaciami grajków wędrownych, którzy byli jednocześnie wesołkami, akrobatami i aktorami.Przede wszystkim była to muzyka jednogłosowa, oraz wykonywana przez mężczyznę, kobiety nie były dopuszczone do muzykowania..

Chronologia i ogólna charakterystyka muzyki średniowiecza.

Pierwszy taki instrument sprowadzony został do Europy około roku 755.I choć tak jak w Grecji muzykę przedstawiano w teatrze, największą popularność uzyskała muzyka wojskowa.. Począwszy od końca średniowiecza przez wszystkie epoki aż po dzień dzisiejszy wielogłosowość stała się podstawą wszelkich utworów muzycznych.. Podobnie jak cała ówczesna sztuka muzyka rozwijała się w silnej zależności od religii, stąd sakralny charakter kompozycji, kojarzących się z muzyką mszalną.W muzyce dominowała religijna, wokalna muzyka polifoniczna a cappella (chór bez towarzyszenia instrumentów).. Wykonywali ją wędrowni grajkowie nazywani rybałtami, wagantami, kuglarzami czy igracami.. Chorał gregoriański - kształtowanie się gatunków 6.. Utwory poetyckie, także religijne przeznaczone były do śpiewania.. Bowiem opierała się ona na pojedynczym głosie męskim.. Jednogłosowa twórczość świecka średniowiecza (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy).. Z dominującej w średniowieczu Francji centrum twórczości muzycznej przesunęło się w XV w. ku Niderlandom — stamtąd, jak też z pogranicza francuskiego, wywodziła się większość najbardziej znaczących w owym czasie muzyków, określanych obecnie mianem franko-flamandzkich.Kompozytorzy średniowiecza: Podkategorie.. Uczeń: 1) charakteryzuje kulturę muzyczną wczesnego średniowiecza związaną z rozwojem chrześcijaństwa;Charakterystyczna cechą muzyki średniowiecznej jest jej oddziaływanie na słuchacza, które ma na celu wywołanie stanu skupienia..

Epoka średniowiecza to okres obejmujący ponad tysiąc lat.

Chorał zrodził się z wielu tradycji — muzyki synagogalnej, bizantyjskiej i greckiej.I.. Muzyka w ujęciu historycznym - periodyzacja, język, właściwości i charakterystyka.. O znaczeniu tych dokonań świadczy fakt, że nieustannie do nich nawiązywano w średniowieczu i w czasach nowożytnych.. Argumentem podstawowym było kojarzenie ich z muzyką pogańską.. Twórczość .1.. Średniowieczna monodia religijna w języku łacińskim i językach narodowych.. Ramy czasowe każdej epoki zależą od kryteriów, historycy jednak najczęściej za początek średniowiecza uważają 476 rok czyli upadek cesarstwa rzymskiego.Muzyka Średniowieczna.. Muzykę świecką tworzyli również poeci - muzycy nazywani we Francji truwerami lub trubadurami.Muzyka średniowiecza to niemal wyłącznie muzyka wokalna- użycie instrumentów w czasie liturgii, także organów, było zabronione.. Istotą polifonii jest równoczesne prowadzenie kilku równorzędnych głosów wokalnych lub instrumentalnych.. Słowa miały większą wagę niż melodia.. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki:W renesansowej Europie poszerzył się zasięg geograficzny ważnych dla rozwoju muzyki obszarów.. Twórczość trubadurów, truwerów i minnesingerów..

To dwie podstawowe cechy muzyki początków średniowiecza, aż do X wieku.

P Polscy kompozytorzy średniowieczni‎ (4 strony) T Trubadurzy‎ (25 stron) Strony w kategorii "Kompozytorzy średniowiecza" .Część I: PREHISTORIA - ŚREDNIOWIECZEMateriał dotyczy rozwoju sztuki i muzyki na świecie od czasów prehistorycznych do czasów końca epoki średniowiecza.. Sposób śpiewania odbiegał od naturalnego sposobu wydobywania dźwięków i zbliżał się do towarzyszących mu instrumentów.. Kształtowanie się chorału i jego odmian.. Ze starożytności średniowiecze przejęło również teorię ethosu, zgodnie z którą muzyka miała widocznie oddziaływać na człowieka, wpływać na jego wybory i zachowanie.. Średniowiecze.. muzyka wojskowa i myśliwska.. Uczeń: 1) charakteryzuje kulturę muzyczną wczesnego średniowiecza związaną z rozwojem chrześcijaństwa;1.. Historia chorału gregoriańskiego w drugim tysiącleciu.. Powstała wówczas muzyka kultowa, wokalna, ludowa i kameralna.. Muzyka wyrastała z filozofii.I.. Chorał gregoriański - kształtowanie się gatunków.. Chronologia i ogólna charakterystyka muzyki średniowiecza 2-3.Teoria muzyki w średniowieczu 4-5.. Muzyka w średniowieczu należała do tzw. septem artes liberales (siedmiu sztuk wyzwolonych) i razem z arytmetyką, astronomią i geometrią wchodziła w skład quadrivium (trivium, czyli pozostałe trzy sztuki stanowiły natomiast gramatyka, dialektyka i retoryka).Na średniowiecznych uniwersytetach muzyka zajmowała wysoką pozycję- wykładano ją w ramach quadrivium, obok algebry, geometrii i astronomii.. Twórczość motetowa .We wczesnym okresie średniowiecza (do 1150 roku) dominowała muzyka liturgiczna, głównie tzw. chorał gregoriański (zwany też monodią gregoriańską), czyli repertuar jednogłosowych śpiewów liturgicznych kościoła rzymskokatolickiego.. Muzyka chińska jest najstarszą ze wszystkich.. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.. Nie było rozbicia na kilka głosów.Świecka muzyka średniowiecza W średniowieczu dominuje muzyka religijna i na jej gruncie dokonuje się wszelki postęp w dziedzinie form i faktury utworu .. Upadek Cesarstwa Rzymskiego (476) uznaje sięga jej początek, koniec zaś wyznacza wiek XV.. wielogłosowa muzyka świecka - zachowały się głównie pieśni, we Francji zwane "chansons".W okresie wczesnego średniowiecza do głosu zaczyna dochodzić świecka pieśń jednogłosowa, którą możemy uważać za przejaw muzyki ludowej.. Muzykę rabałtów kościół uznawał za grzeszną, zakazywał i nakładał kary..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt