Zakres czynności archiwisty zakładowego

Pobierz

przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego, inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego, sporządzanie sprawozdania z rocznej .Archiwista - praca.. Archiwista stosuje ubranie ochronne, w szczególności fartuchy, rękawiczki bawełniane, maseczki z filtrem.. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.. Powinien mieć przynajmniej wykształcenie średnie i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia.. Archiwista zna systemy kancelaryjne, według których była i jest prowadzona dokumentacja w Ministerstwie.. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIALOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I JEGO WYPOSAŻENIE § 8.. Archiwista zajmuje się gromadzeniem akt, odpowiednio je klasyfikując i opisując.. Archiwista ma prawo do ubrania ochronnego (w szczególności fartucha i rękawiczek).. Archiwista powinien stale pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe.. Dokumentacja przekazywana i przechowywana w Archiwum UMP musi być zakwalifikowana do właściwych kategorii archiwalnych.. W razie zmiany na stanowisku archiwisty, przekazanie archiwum zakładowego nowemu archiwiście lub osobie nadzorującej odbywa się .Zakres obowiązków: - współpraca z jednostkami organizacyjnymi Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji przekazywanej do Archiwum Zakładowego; - współpraca z Archiwum Państwowym we Wrocławiu; - opracowanie instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum .Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Opis zadań Zakres obowiązków: ZGODNIE Z WNIOSKIEM Forma zatrudnienia: Nie dotyczy Wymiar etatu: 1 Zmianowość pracy: jedna zmiana Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 Rodzaj wynagrodzenia: Stypendium brutto Wysokość wynagrodzenia brutto: 997,4 PLN Nazwa stanowiska: POMOCNIK ARCHIWISTY ZAKŁADOWEGOzakres obowiązków: - prowadzenie archiwum zakŁadowego - zarzĄdzanie archiwizacjĄ dokumentÓw zgodnie z procedurami obowiĄzujĄcymi w szpitalu, - gromadzenie akt, odpowiedniej ich klasyfikacji i opisie, zabezpieczeniu, przechowywaniu i udostĘpnianiu dokumentacji innym dziaŁom, - kompleksowa opieka nad zbiorami dokumentÓw (ich ochrona oraz ochrona danych w nich zawartych), - prowadzenie .5..

Sylwetka koordynatora czynności kancelaryjnych i archiwisty zakładowego.

Większość obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku nosi znamiona pracy biurowej, wykonywanej przed ekranem komputera, lub przy wykorzystaniu urządzeń biurowych.. OBOWIĄZKI ARCHIWISTY: współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją iRola i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt Zgodnie z art. 23 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym z dnia 14 lipca 1983 roku archiwa państwowe zajmują się gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowaniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych oraz prowadzeniem działalności informacyjnej.Zakres naszych usług obejmuje: 1) Koncesjonowana usługa przechowania i obsługi akt osobowych i płacowych.. - wybrakowanie (wydzielenie) akt kategorii "B", których okres przechowywania minął.w pomieszczeniu magazynowym archiwum zakładowego do przechowywania dokumentacji w postaci nieelektronicznej zapewnia się warunki do realizacji zadań archiwum zakładowego oraz zabezpieczenia przechowywanej w nim dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą; w szczególności pomieszczenie to powinno: 1) składać się z elementów …Wymiar etatu 1 Umowa o pracę Zakres obowiązków Zadania na stanowisku archiwisty w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli prowadzenie archiwum zakładowego Kuratorium, przyjmowanie dokumentacji (aktowej) z poszczególnych komórek organizacyjnych,Zadania na stanowisku archiwisty w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli prowadzenie archiwum zakładowego Kuratorium, przyjmowanie dokumentacji (aktowej) z poszczególnych komórek organizacyjnych,Archiwista ..

Obowiązki archiwisty związane są z obiegiem dokumentów.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Warszawa 8 dni temu Archiwista .WARUNKI PRACY Miejscem pracy archiwisty jest oczywiście przestrzeń danej firmy, w której został on zatrudniony.. Porządkowanie dokumentacji w pierwotnym stanie wytworzenia.. Wpis do Rejestru Przechowawców prowadzonego przez Marszałka.. z o.o. oraz nadzór nad terminowym i właściwym przekazaniem akt do archiwum,, Przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z.5.. Rola organów nadrzędnych i nadzorujących w kontroli dokumentacji jednostek podległych.. Dorota Ślużyńska Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Termin:Archiwista Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków prowadzenie archiwum zakładowego, porządkowanie akt (dokumentacji niearchiwalnej), koordynacja czynności kancelaryjnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, udostępnianie przechowywanej .. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Warszawa 11 dni temu archiwista .Obowiązki.. zakładowe należy: 1) prowadzenie prac wymienionych w rozdziale 6,Archiwum zakładowe tworzone jest w państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne..

Przejęcie dokumentacji przez archiwum ...Obowiązki archiwisty związane są z obiegiem dokumentów.

Prowadzenie archiwum zakładowego w Spółce (obsługa dokumentacji przychodzącej z 22 oddziałów Spółki); Zabezpieczanie, przechowywanie i prowadzenie ewidencji przejętej z komórek organizacyjnych dokumentacji w tym porządkowanie zasobu archiwum; Przyjmowanie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum;2.. Do głównych zadań należących do zakresu obowiązków archiwisty zalicza się opiekę nad zbiorami dokumentów, czyli ich ochrona oraz ochrona danych w nich zawartych.. Następnie dba o odpowiednie przechowywanie tychże dokumentów oraz udostępnia je w razie potrzeby osobom trzecim.Do obowiązków archiwisty zakładowego należy współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum, przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na podstawie poprawnie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji, wycofywanie akt z ewidencji archiwum .Archiwista - zakres obowiązków Archiwista zajmuje się przechowywaniem oraz udostępnianiem baz danych i przeróżnych materiałów, oceniając ich zdatność do użytku..

3.Postępowanie: Wykonywanie czynności archiwisty w siedzibie Sądu Rejonowego w Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Tucholi i Żninie.

Archiwista zajmuje się gromadzeniem akt, odpowiednio je klasyfikując i opisując.Zakres obowiązków: wg programu stażu Forma zatrudnienia: Nie dotyczy Wymiar etatu: 1 Zmianowość pracy: jedna zmiana Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 warunkiPracyIPlacy_lGodzinWMiesiacu: 160 Rodzaj wynagrodzenia: Stypendium brutto Wysokość wynagrodzenia brutto: 1 017,4 PLN Nazwa stanowiska: POMOC ARCHIWISTY ZAKŁADOWEGOTwój zakres obowiązków.. - kwalifikowanie akt do odpowiednich kategorii archiwalnych.. § 8.Przykładowa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w .. której dokumentacja została już przekazana do archiwum zakładowego, archiwista na wniosek kierownika komórki organizacyjnej wycofuje ją z archiwum zakładowego i przekazuje do tej komórki.. W wyniku czynności opiniowania, o której mowa w .Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego; Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nie aktowej.. Do jego zadań należy również digitalizacja zbiorów, odszukiwanie potrzebnych źródeł, uzgadnianie sposobu przechowywania dokumentów oraz obsługa klientów przychodzących do archiwum.Archiwista - pracownik lub pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie i obsługę archiwum zakładowego (składnicy akt).. Do głównych zadań należących do zakresu obowiązków archiwisty zalicza się opiekę nad zbiorami dokumentów, czyli ich ochrona oraz ochrona danych w nich zawartych.. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją .3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt