Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami i półrocze

Pobierz

Spotkania informacyjne z całą grupą rodziców.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Wykonali oni twórcze, pomysłowe i pyszne ciasta oraz babeczki z motywami ulubionej postaci z bajki.. Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami i środowiskiem I półrocze 2017 W pierwszym półroczu współpraca z rodzicami układała się pomyślnie.. Współpraca ta opierała się głównie na pozyskaniu informacji o dziecku, bliższym poznaniu rodziców, zdobyciu wzajemnego zaufania oraz na włączeniu rodziców w pomoc i pracę na rzecz przedszkola.Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami i środowiskiem.. Działalność gospodarcza: Utrzymywano czystość, ład i porządek na półkach i w gablotach.. Mieli możliwość skorzystania z porad Pani psycholog oraz Pani logopedy pracujących w naszym przedszkolu.Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 4 niedopuszczalna.. (rozmowy z rodzicami i uczniami na temat organizacji pracy w domu, zachęcanie do udziału w zajęciach wyrównujących wiedzę, udzielanie instruktażu w zakresie metod efektywnego uczenia się, odrabiania prac domowych; .. Określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka, rodziców.. Współpraca z instytucjami i organizacjami.Prowadzono dziennik biblioteczny..

I półrocze rok szkolny 2017/2018.

posiłków, po powrocie ze spacerów, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych, mycia zębów po śniadaniu.. Opracowano regulamin biblioteki uwzględniając nowe przepisy.. 1.Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo- dydaktycznej: zapoznanie z podstawą programową, programem, (różnica pomiędzy podstawą i programem), rozkład dnia, wybór Rady Rodziców, zajęcia dodatkowe, konsultacje indywidualne, zasady bezpieczeństwa - procedura odbierania dzieci .Pierwszego dnia odbył się kiermasz ciast, które upiekli chętni uczniowie poszczególnych klas wraz z rodzicami.. Opracowano regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.. Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie, uczą .. Od lat pracuję z dziećmi i dzielę się wiedzą z rodzicami i nauczycielami.. W ramach współpracy z rodzicami w miesiącu wrześniu zorganizowano zebranie na którymsprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. współpracy z ich rodzicami, którzy na bieżąco informowani byli telefonicznie lub pisemnie o nieobecności dziecka w szkole lub na zajęciach praktycznychPLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. A słowem wstępu możemy zaznaczyć, że zadaniem Rady Rodziców w naszym przedszkolu jest decydowanie o rozplanowaniu pieniędzy z komitetu rodzicielskiego, współdecydowanie o wszystkich sprawach związanych z .HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE IV w roku szkolnym 2020-2021 ZADANIE-CEL TEMATYKA TERMIN REALIZA CJI OSOBA ODPOWIED ZIALNA UWAGI O REALIZA CJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZ ACJA 1.Informacja dla rodziców dotycząca organizacji roku szkolnego 2020/2021 przedstawiona w formie pisemnejOcenić stosowanie się rodziców i pracowników przedszkola do zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określonych w statucie..

I półrocze 2017/18 .

Pieniądze te przeznaczam na bieżące potrzeby biblioteki szkolnej.Wszelkich zagadnień i problemów z którymi spotykają się oni na co dzień zarówno jeśli chodzi o pracę z dzieckiem jak i o kontakty z rodzicami Cały wykaz zawiera sprawozdanie z WDN (załącznik do Protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 17.06.2020).1.. Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.SPRAWOZDANIE PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Ze względu na ogrom osób, które po niego sięgają, nie mam możliwości bezpośredniej wysyłki drogą mailową.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Wspólna organizacja wycieczek, kuligów, imprez klasowych itp. .. nauczycieli i rodziców.. Różnymi dostępnymi metodami należy budować dobrą relację z rodzicami.Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły..

Opracowano sprawozdanie z działalności biblioteki za I półrocze roku szkolnego 2019/20.

2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Rodzice byli na bieżąco informowani o zbliżających się imprezach , uroczystościach i konkursach organizowanych na terenie przedszkola.. A .Poprzez tę formę współpracy ze środowiskiem lokalnym udało się choć w części zrealizować zaplanowane działania.. Przygotowano listę nagród książkowych, rozdysponowano do poszczególnych klas.. Poinformować, w jakim zakresie przebiegała współpraca, w jakich sprawach .SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem .Prowadzono dziennik biblioteczny.. Współpraca z pedagogiem szkolnym Wspólne rozwiązywanie problemów z nauką,Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej oraz zaangażowania w życie dziecka.. Odnowienie napisów bibliotecznych.. Wnioski z kontroli planowej Temat 2: Prawidłowość realizacji zadań w zakresieSprawozdanie z pracy przedszkola - pierwsze półrocze roku przedszkolnego 2012-2013 Drodzy rodzice za nami ferie zimowe, odpowiedni czas, aby opisać w kilku słowach jak udało się nam wykorzystać czas półrocznego pobytu Państwa dzieci w naszym przedszkolu.Sprawozdanie z pracy świetlicy za półrocze .. Nawiązano współpracę z wychowawcami klas I-III wspólnie omawiając trudności w przyswajaniu przez uczniów wiedzy i opracowano metody pracy z tymi dziećmi mając na uwadze pogłębianie i utrwalanie wiedzy zdobytych w czasie zajęć lekcyjnych oraz doskonalenie umiejętności efektywnej .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 3 Rada Rodziców, SKGW w Bukowiu, GOPS w Wilkowie, Urząd Gminy w Wilkowie, inne placówki szkolne..

Wskazać, w jakim zakresie należy rozszerzyć lub poprawić współpracę z rodzicami.

Organizacja "kontaktów indywidualnych" z rodzicami, w celu przekazywania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności.. Ze zdarzenia sporządzona została notatka służbowa.. W ramach realizacji programu z edukacji zdrowotnej dla uczniów przeprowadzono zajęcia z pielęgniarkami ze Szpitala Zespolonego w Kielcach (kl.0 .. Kontynuowanie współpracy z rodzicami i wychowawcami w zakresie realizacji planu pracy pedagoga szkolnego.FORMA WSPÓŁPRACY ZADANIA TERMIN REALIZACJI.. Oceniając korzyści, jakie odniosło przedszkole i środowisko w wyniku współpracy, w tym w szczególności korzyści dla rozwoju dzieci, odniesiono się zwłaszcza do nowatorskiej formy współpracy z rodzicami.Sprawozdanie z pracy przedszkola - pierwsze półrocze roku szkolnego 2014/2015 Drodzy rodzice przed nami ferie zimowe, odpowiedni czas, aby opisać w kilku słowach jak udało się nam wykorzystać czas półrocznego pobytu Państwa dzieci w naszym przedszkolu.Odradzam zapoznawanie rodziców ze wszystkimi kompetencjami Rady Rodziców - zapoznamy z nimi tych, którzy się zgłoszą.. Ze sprzedaży ciast pozyskaliśmy 438 zł.. Zapoznanie na pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Szkoły, Koncepcją Pracy Szkoły, Programem .. Spotkanie z wychowawcą podsumowujące I półrocze.. Integracja rodzica ze szkołą, klasą, wychowawcą.. Istnieje jednak kilka wskazówek, które warto uwzględnić w kontaktach z rodzicami: 1.. Przedstawienie oceny opisowej w klasach I-III, ocen nawykonywanie zadań wypływających ze współpracy; Należy mieć świadomość, że nie ma uniwersalnych recept na dobre relacje nauczycieli z rodzicami.. W dzienniku znajdują się dane uczniów, numery telefonów do rodziców.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Szybka korespondencja z rodzicami.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA "Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Współpraca z organem prowadzącym.. Dbano o estetykę pomieszczenia.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. rewalidacyjne z uczniem ze spektrum autyzmu: "Rozmawiamy o emocjach".. JANA BRZECHWY W BORKOWIE .. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .Sprawozdanie z pracy zdalnej - filmik instruktażowy i plik .. za rok szkolny 2017/2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt