Informacja o funkcjonowaniu ucznia w szkole w tym występujących trudnościach

Pobierz

Jan 26, 2022Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach • w przypadku dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniemInformacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach: 1 W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołuMay 6, 2021Feb 5, 2022Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach: .. poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce .Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach Chłopiec mówił bardzo niewyraźnie, najczęściej pojedynczymi wyrazami, często chciał, aby jego brat pomógł mu wyrazić to, o co mu chodzi ( brat jest w tej samej grupie).OPINIA PRZEDSZKOLA / SZKOŁY o dziecku / uczniu* .. 2.Funkcjonowanie dziecka (/ ucznia informacja o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, opóźnienia organizacyjne, reakcja na sytuacje trudne): .III.Funkcjonowanie emocjonalne Nie zauważa się trudności w sferze emocjonalnej..

Środowisko rodzinne ucznia (Proszę podkreślić właściwe) 1.

Bariery i ograniczenia środowiskowe znacząco utrudniające dziecku funkcjonowanie w szkole i ich wpływ na jego funkcjonowanie (np.: brak w szkole specjalisty, sytuacja materialna i mieszkaniowa rodziny, zbyt mało stymulujące środowisko społeczne, brak systematyczności, zaległości programowe, zbyt wiele bodźców rozpraszających, pozycja dziecka wograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia: a) działania podjęte w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia, formy4) Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych Jest pogodny, wesoły, samodzielny.. Wymagania rodziców/opiekunów dotyczące wyników dziecka w nauce: zbyt wysokie, adekwatnefunkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym - wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym a) występujących trudnościach b) czy istnieje potrzeba zwolnienia ucznia/uczennicy z afazją, niepełnosprawnością sprzężoną lub z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego: 3.- trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej ..

Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów: a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym - wielospecjalistyczną ocenę poziomu ...3 4.

występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych uzdolnieniach ucznia; 3) działaniach podjętych przez .Feb 4, 20212 7.. IV.Rozwój mowy Prawidłowy rozwój mowy.. Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów: a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznielub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym - wielospecjalistyczną ocenę poziomu2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów: a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym - wielospecjalistyczną ocenę poziomu .Informacje o trudnościach w funkcjonowaniu ucznia/dziecka w szkole lub przedszkolu, w tym występujących trudnościach dydaktycznych i trudnościach w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym: powód ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia - krótki opis problemu i jego historiainformację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów: a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym - wielospecjalistyczną ocenę poziomu .informacja o funkcjonowaniu dziecka /uczniaw przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku uczniów: a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, objętych kształceniem specjalnym - wielospecjalistyczna ocenę poziomu funkcjonowania dziecka …8..

Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych2.

poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce formach udzielonej dzieckuDANE DZIECKA/UCZNIA Imię (imiona) i nazwisko: Data i miejsce urodzenia DANE PRZEDSZKOLA/SZKOŁY do której uczęszcza dziecko/uczeń Nazwa przedszkola/szkoły: Klasa: OPINIA Informacja o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach6.. Zainteresowanie rodziców/opiekunów karierą szkolną dziecka: duże, wystarczające, małe, brak zainteresowania 2.. W rozmowach z innymi nie potrafi utrzymać kontaktu wzrokowego.. Rozwój mowy dziewczynki mieści się poniżej normy.. V.Motywacja do nauki Uczeń wkłada dużo wysiłku w zdobywanie wiedzy.Ma trudności z przestrzeganiem konturów rysunku i odwzorowywaniem szlaczków, a także wykazuje obniżoną sprawność w zakresie percepcji wzrokowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt